Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Nr XIII/102/2019 Rada Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niebylec;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec na 2023 r.;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Niebylec nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Koza