Logotyp Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzyżowie przypomina, że z dniem 31 maja 2022 roku upływa termin na złożenie w KRUS zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

Obowiązek dotyczy rolników lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, a jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia lub niezachowanie terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS z dniem 1 czerwca 2022 r., chyba że ubezpieczony rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia lub oświadczenia.

W przypadku przekroczenia kwoty granicznej należnego podatku z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. 3.604,00zł za 2021r. rolnik/domownik zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników od 1 czerwca 2022r., natomiast dalsze jego ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie wówczas realizowane przez ZUS.

Kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Agnieszka Żurawska
Kierownik PT KRUS
w Strzyżowie