Wójt Gminy Niebylec zawiadamia,  że na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.1842 z późn. zm.) z dniem 22 grudnia 2020 r. w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wstrzymuje się bieg terminów załatwiania spraw na okres 30 dni, o czym zawiadamia się strony poprzez umieszczenie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec na stronie podmiotowej, na stronie internetowej Gminy Niebylec (www.niebylec.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.