Informujemy o możliwości skorzystania przez uprawnione osoby z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego oraz m.in. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu w poniedziałki (Niebylec 24, pokój nr 4, w godz. od 8:00 do 16:00). Porady prawne udzielane są w ramach punktu stałego w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie ul. Dąbrowskiego 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00. W ramach tzw. punktów mobilnych porady udzielane są w wybrane dni tygodnia w Strzyżowie, Wiśniowej, Czudcu oraz we wspomnianej wyżej lokalizacji w Niebylcu. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

Szczegółowe informacje nt. punktów, terminów oraz uprawnionych do skorzystania.

Punkt obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

 

Budynek

Administracji ZOZ w Strzyżowie,

ul. Dąbrowskiego 10

Poniedziałek – od 8:00-12:00 (co drugi poniedziałek adwokat/radca prawny)

 

Wtorek – od 8:00 – 12:00 (radca prawny)

 

Środa – od 8:00 – 12:00 (radca prawny)

 

Czwartek – od 8:00 – 12:00 (adwokat)

 

Piątek – od 8:00 – 12:00 (adwokat)

 

 

 

 

Drugi punkt „mobilny” znajduje się w poszczególnych gminach powiatu strzyżowskiego tj. w gminie Niebylec, Czudec, Frysztak, Wiśniowa i Strzyżów w wymiarze 1 dzień w tygodniu w każdej gminie przez 5 godzin dziennie według następującego harmonogramu:

 

 

 

Punkt „mobilny” powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Pokój nr 8

 

Poniedziałek – od 8:00 do 13:00

 

Urząd Gminy w Wiśniowej

38-124 Wiśniowa 150

Pokój nr 4

 

Wtorek – od 8:00 do 13:00

Biblioteka Gminna w Czudcu

ul. Słoneczna 2

38-120 Czudec

 

Środa – od 8:00 do 13:00

Urząd Gminy we Frysztaku

ul. Blajera 20

38-130 Frysztak

Pokój nr 1A

 

Czwartek – od 8:00 do 13:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu

38-124 Niebylec 24

Pokój nr 4

 

Poniedziałek – od 8:00 do 16:00

 

 Udzielana przez Stowarzyszenie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

 Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu. 

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)

 

Lp.

Osoby uprawnione

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną”:

 

Sposób wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1.

Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz163 z późn. Zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 106 ust 2 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 

 

2.

Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. poz. 1863)

 

Wykazuje przez przedłożenie ważnej karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 

 

3.

Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawi z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( dz. U z 2014 r poz. 1206 oraz 2015 r. poz. 693)

 

Wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

 

4.

Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U nr 205, poz. 1203

 

Wykazuje przez przełożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego , których mowa ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 

 

5.

Która nie ukończyła 26 lat

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu   stwierdzającego tożsamość

 

 6.

Która ukończyła 65 lat

 

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu   stwierdzającego tożsamość

 

7.

Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

 

Wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

 

 

 Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.