Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późno zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 października 2011 r., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa";
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

I. W dniu 17 lutego 2012 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu
ww. przedsięwzięcia na środowisko.
II. W dniu 29 sierpnia 2014 r., Inwestor przedłożył uzupełnioną ujednoliconą wersję ww. dokumentu.
III. W dniu 12 lutego 2015 r., ponownie wezwano Inwestora do uzupełnienia ww. dokumentu.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu, natomiast z wezwaniami do uzupełnienia Raportu, można się zapoznać również w siedzibach następujących urzędów gmin w godzinach pracy urzędów.