Grafika z treścią Marszałka Województwa Podkarpackiego Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r., poz. 1082) zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu. Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój Nr 401 i 402) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.bip.podkarpackie.pl> w zakładce Urząd Marszałkowski> Sprawy do załatwienia> Rolnictwo> Podział województwa podkarpackiego na obwody łowieckie. Termin i sposoby składania uwag: 1. Uwagi do projektu można składać w terminie od 7 grudnia 2023 r. do 28 grudnia 2023 r., przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na wnoszenie uwag. Uwagi wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 2. Uwagi w zakresie do projektu, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem. 3. Uwagi wnosi się na piśmie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do obwieszczenia. 4. Przyjmowanie uwag do projektu będzie odbywać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w Kancelarii Ogólnej (w godzinach pracy urzędu). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; na adres: rolnictwo@podkarpackie.pl. 5. Nieuwzględnione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego uwagi rozpatruje Sejmik Województwa Podkarpackiego. 6. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.