Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

Każda gmina ma prawo nadawania tytułu honorowego obywatela. Tytuł ten przyznawany jest osobom zasłużonym dla danej gminy, osobom o wielkim autorytecie moralnym, pozostawiającym trwały ślad w historii tejże gminy, kraju lub regionu. Z tytułem tym nie wiążą się żadne gratyfikacje finansowe dla wyróżnionego, niekiedy obywatel honorowy ma prawo do używania tytułu „Honorowy Obywatel”, uczestniczenia, na prawach gościa honorowego, we wszystkich sesjach rady gminy oraz uroczystościach lokalnych, organizowanych przez władze lokalne, bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez lokalne władze, a także udziału sztandaru miasta lub gminy w pogrzebie takiej osoby.

Przypomnijmy, że do tej pory, honorowe obywatelstwo gminy Niebylec nadano reprezentantom II Rzeczpospolitej Polskiej, a więc prezydentowi, prof. Ignacemu Mościckiemu, Naczelnemu Wodzowi, marszałkowi Polski Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu, premierowi Felicjanowi Sławoj-Składkowskiemu oraz wicepremierowi, ministrowi gospodarki Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. W czasach nam współczesnych w poczet honorowych obywateli gminy Niebylec zaliczono księdza prałata Jana Kordasa, proboszcza parafii św. Mikołaja w Połomi, księdza kanonika Stanisława Stęchłego, proboszcza parafii Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu, Ludwika Kozimora, b. żołnierza AK oraz księdza prałata Jana Młynarczyka, rodaka niebyleckiego.

W roku bieżącym, Rada Gminy Niebylec, na wniosek Wójta, powiększyła liczbę obywateli honorowych. W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, w czasie której przyznano tytuły honorowych obywateli gminy Niebylec: Państwu Teresie Sierżędze-Nowosad i Janowi Nowosadowi, ks. prof. dr hab. Januszowi Kręcidle oraz prof. dr. hab. inż. Lucjanowi Śnieżkowi.

Państwo Teresa i Jan Nowosadowie pracują na rzecz lokalnej społeczności od ponad 60 lat. Pierwszy przybył do Niebylca Jan Nowosad, obejmując w roku 1965 stanowisko kierownika miejscowej Lecznicy dla Zwierząt, której zasięg terytorialny był bardzo duży, obejmujący 13 wsi. W dwa lata później – w roku 1967 – pracę na terenie gminy Niebylec podjęła jego żona, Teresa Sierżęga-Nowosad, obejmując opieką lekarską bardzo rozległy rejon, liczący ok. 12 tys. mieszkańców (ośrodków zdrowia w Połomi i Gwoźnicy Górnej jeszcze wówczas nie było). Początki pracy w Niebylcu Państwa Nowosadów były bardzo trudne. Był to bowiem czas bez powszechnych środków łączności i transportu, czas, w którym docierać zarówno do chorych osób, jak i zwierząt trzeba było wozem konnym lub zimą saniami, a nader często także na piechotę. Ową trudność powiększał fakt, że teren niebyleckiej gminy jest bardzo trudny topograficznie, z dużymi wzniesieniami, odległościami i rozrzuconymi przysiółkami, co dodatkowo utrudniało pracę lekarzy. Obok pracy w ośrodku zdrowia, Pani Doktor pełniła opiekę profilaktyczną nad ośmioma szkołami na terenie gminy, a w latach 70. także nad funkcjonującą wówczas w Niebylcu izbą porodową.

Od roku 1987 aż do lat 90. P. Teresa Nowosad była kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Niebylcu oraz pełniła wiele funkcji społecznych – współpracowała z ówczesną Terenową Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wespół z SANEPiD organizowała tzw. szkoły zdrowia, a w latach 90. była członkiem Rady ZOZ w Strzyżowie. Nade wszystko jednak, Pani Doktor, jak Ją tutaj nazywamy, uczestnicząc w różnych spotkaniach, a także w bezpośrednich kontaktach popularyzuje wiedzę medyczną, uczy zdrowego stylu życia i upowszechnia prozdrowotne postawy. Jest lekarzem leczącym nie tylko ciało, ale także, przez wrodzoną wrażliwość, takt i autentyczną potrzebę niesienia pomocy bliźnim, potrafi wysłuchać chorego, zrozumieć go i stara się nieść pomoc nie tylko w problemach zdrowotnych. Przed kilkoma laty w podkarpackim plebiscycie Eskulap zajęła II lokatę. Wszystko to sprawia, że zasługi Państwa Teresy i Jana Nowosadów są nieocenione i oboje zasługują na docenienie i na naszą wdzięczność.

Ks. Janusz KRĘCIDŁO jest natomiast profesorem biblistyki, specjalistą w zakresie egzegezy Pisma Świętego oraz historii i literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. Pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będąc kierownikiem Katedry Egzegezy Nowego Testamentu. Pełni także ważne funkcje naukowe z wyboru i w Polskiej Akademii Nauk. W roku 2020 wybrany został na 4-letnią kadencję do Rady Doskonałości Naukowej, instytucji Ministerstwa Edukacji i Nauki, działającej na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości naukowej, wymaganymi do uzyskania stopni naukowych oraz stopni naukowych w zakresie sztuki i tytułu profesora. Ksiądz Janusz w Niebylcu się wychował, tutaj zrodziło się jego powołanie i tutaj kształtowało się jego kapłaństwo. W latach 2002-2005 odbył dalsze studia specjalistyczne w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie oraz w École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem w Izraelu. Był także stypendystą Instytutu Katolickiego w Paryżu. Oprócz UKSW prowadzi również wykłady o tematyce biblijnej w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą (Anglia, Francja, Włochy, Niemcy, Litwa, Łotwa). Jest autorem kilkunastu książek naukowych oraz kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Kompetencjami w zakresie filologii starożytnych języków hebrajskiego i greckiego służył przy powstawaniu dwóch współczesnych przekładów Biblii na język polski: Biblii Ekumenicznej i Biblii Paulistów. Jest członkiem zwyczajnym wielu organizacji naukowych: Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, European Association of Biblical Studies, Society of Biblical Literature (Atlanta, USA) i Catholic Biblical Association of America (Waszyngton, USA). Od wielu lat pracuje również jako przewodnik po krajach biblijnych (Izrael, Egipt, Jordania, Grecja, Turcja). Ponad wszystkie tytuły i honory, ks. prof. Janusz Kręciło jest księdzem zakonnym, należącym do Zgromadzenia Księży Saletynów, a posługę kapłańską pełni w jednej z parafii saletyńskich w Warszawie.

Pan Lucjan Śnieżek jest profesorem zwyczajnym, inżynierem, pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego, w latach 2016-2022 był prorektorem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a obecnie jest dyrektorem Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT. Urodził się w Niebylcu 17 sierpnia 1962 r., tutaj też rozpoczął naukę w miejscowej Szkole Podstawowej, a po jej ukończeniu w roku 1977 kontynuował edukację w Technikum Samochodowym w Rzeszowie. Po maturze w roku 1982 wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, rozpoczynając służbę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył jako prymus w roku 1987. Po studiach kontynuował pracę naukową na swojej Alma Mater, uzyskując kolejne stopnie naukowe, prowadząc także wykłady i zajęcia na Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania także w Warszawie. W latach 1997-1999 pełnił służbę w Zarządzie Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odbywając jednocześnie praktykę w Pentagonie, w siedzibie Departamentu Obrony USA. Profesor Lucjan Śnieżek Jest autorem i współautorem dwóch monografii i blisko 170 artykułów w czasopismach naukowych, w tym w szeregu czasopism znajdujących się w prestiżowej bazie Journal Citation Reports oraz recenzentem szeregu prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających współczynnik wpływu impact factor. Jest członkiem wielu organizacji naukowych (m.in. European Structural Integrity Society, Polskiej Grupy Mechaniki Pękania) i stowarzyszeń, kilkudziesięciu komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, Rad Naukowych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia.

Przyznanie wymienionym wyżej osobom tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec jest ważne nie tylko dla nich, ale także dla nas, mieszkańców tego regionu, ponieważ jest okazją do poznania ich drogi życiowej i roli jaką pełnią w swoich środowiskach. Na marginesie pragnę zauważyć, że wszystkie te osoby zostały już wcześniej dostrzeżone, poprzez przygotowanie ich biogramów w kolejnych edycjach Rocznika Niebyleckiego, a Państwu Teresie i Janowi Nowosadom zostały nadane tytuły honorowych członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Antoni Chuchla

 

Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 

Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 

Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

 Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec