Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 250) Gmina Niebylec udostępnia informacje o:

a)    podmiotach odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło
ul. Hankówka 28, na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. nr umowy IP.272.13.2015.zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

b)    miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Sortownia odpadów zmieszanych,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej ul. Myśliwska 9, 36-030 Błażowa- Sortowania odpadów z selektywnej zbiorki,
- Sortowania odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,
- PGKiM Sp. z.o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów- Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów,
-Składowisko ‘’Kozodrza’’ 39-103 Kozodrza- Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., 39-103 Ostrów 225,
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Zagospodarowane przez Euro Eko Sp. z o.o Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 39-103 Ostrów

c)    osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości w danym roku kalendarzowym poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 46,3 % oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania: 3,1 %

d)    punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Punkt prowadzony jest przez Gminę Niebylec, odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015r. zawartej po przeprowadzenia postępowania przetargowego należy do Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy  
z siedzibą: 38-200 Jasło ul. Hankówka 28

-adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów: Niebylec, działka nr ewid. 73/7, PSZOK czynny jest piątki w godz.: 08.00-14.00.

e)    zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny posiadają następujący przedsiębiorcy:
1)    Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, Hankówka 28,
2)    Gospodarka Komunalna w Błażowej, Sp. z o.o, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35,
3)    TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8,
4)    REMONDIS KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Fredry 1,
5)    „TRANSKOP SD” Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok, 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 5A,
6)    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3,
7)    Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Zenon Haligowski, 38-100 Strzyżów, Glinik Charzewski 117,
8)    P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38 B.