ZMIANA TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż Rada Gminy Niebylec w dniu 31 maja 2016 r. uchwałą nr XXI/87/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec dokonała zmiany cen i stawek opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków.

Od dnia 1 lipca 2016 roku cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi:

1)      dla gospodarstw domowych 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT,

2)      dla pozostałych odbiorców 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

Stawka opłaty za 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi: 8,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

Informujemy również, iż zmiana taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, nie wymaga zmiany umów i obowiązuje odbiorcę usług bez potrzeby stosowania zawiadomień indywidulanych.

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości odprowadzanych ścieków. Podstawą obciążenia odbiorcy za usługi jest faktura. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie oznaczonym na fakturze.