Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Wartość projektu: 1 212 932,62 zł
Wkład własny Gminy Niebylec: 65 837,46 zł
Wkład UE: 1 030 992,72 zł
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych minimum 610 uczniów i uczennic 9 szkół Gminy Niebylec w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 176 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie 01.07.2018-30.06.2020.

Grupy docelowe:
GD1 – 610 uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Niebylec,
GD2 – 176 nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela lub umowy o pracę na terenie Gminy Niebylec, którzy nie mają możliwości dokształcania w zakresie innowacji pedagogicznych w naukach przyrodniczych i stosowania TIK,
GD3 – 9 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niebylec.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:
1.    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 176
2.    Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 54
3.    Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 9
4.    Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 9

Zadania:
1.    Świat przyrody - edukacja przyrodnicza w praktyce
2.    e-Szkoła – nowoczesna i bezpieczna
3.    Świat kodów - programowanie w praktyce
4.    Przez szachy do matematyki