Wybory samorządowe 2018

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Niebylec, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1) CIEPIELOWSKI Antoni
Zgłoszony przez KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO
 
2) KORAB Zbigniew
Zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Niebylec.

Pełna treść Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Ważna informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Pierwsze spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Niebylec odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.

Tematem posiedzenia będzie:
- wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego,
- omówienie zadań komisji do dnia wyborów,
- omówienie spraw związanych z urządzeniem lokalu wyborczego,
- sprawy różne i wolne wnioski.

Obecność obowiązkowa.

Szczegółowe informacje dotyczące składów komisji w załączeniu poniżej:

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Postanowienie określa składy osobowe obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu oraz losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 2, w liczbie 1,  
- Nr 4, w liczbie 1,  
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 1.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.

W dniu 26.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 6
- Nr 10
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 9

Pełna treść INFORMACJI Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu oraz losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze

Numer

Adres

Typ obwodu

Dostępny dla osób niepełnosprawnych

Granice obwodu

1

Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec

stały

Tak

sołectwo Niebylec

2

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka

stały

Nie

Sołectwo Blizianka

3

Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka

stały

Tak

Sołectwo Gwoździanka

4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa

stały

Nie

Sołectwo Konieczkowa

5

Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna

stały

Tak

Sołectwo Gwoźnica Dolna

6

Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna

stały

Tak

Sołectwo Gwoźnica Górna

7

Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza

stały

Nie

Sołectwo Lutcza

8

Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik

stały

Nie

Sołectwo Jawornik

9

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia

stały

Nie

Sołectwo Połomia

10

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka

stały

Tak

Sołectwo Baryczka

11

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec

stały

Tak

Sołectwo Małówka