Aktualności z Gminy Niebylec

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm) oraz uchwałą nr XII/95/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające m.in. na:
a) podejmowaniu działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
b) wspólnych przedsięwzięciach z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej gminny w zakresie rozwoju kultury,
c) promocji gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
d) wspieraniu tradycji kulturalno-społecznych gminy,
e) wydawaniu niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy,
f) organizacji i prowadzeniu amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej

Ze szczegółową treścią ogłoszenia o otwartym konkursie można zapoznać się w załącznikach poniżej.

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2020 r. - treść Ogłoszenia konkursu