Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w Niebylcu 29 stycznia 2019 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem :
1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździance,
2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec na rok 2019.,
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 2019 r.,
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów,
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec-Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna”,
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Niebylec-Barycz oraz Konieczkowa-Lutcza w miejscowości Konieczkowa”,
7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec,
8) Uchwała Budżetowa na rok 2019,
4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Niebylec.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.