Ogłoszenie LGD CK Podkarpacie o naborze wniosków na projekty w ramach RPO

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w zakresie:

1. Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych - konkurs, Przedsięwzięcie  1.3.1  Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie  ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - konkurs, Przedsięwzięcie 3.1.1. Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańcu LGD.

3.  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie  ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - konkurs, Przedsięwzięcie  3.1.2 Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych.

4. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – konkurs, Przedsięwzięcie 1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku.

5.  Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych – grant - poprzez:
Przedsięwzięcie 1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej
 i rzemiosła,
Przedsięwzięcie 2.2.3. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane
z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej,
Przedsięwzięcie 3.3.1. Organizacja konkursów propagujących działania LGD,
Przedsięwzięcie 1.1.3. Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej
i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej.
                            
Termin składania wniosków:
Od 18.07.2018 roku do 16.08.2018 roku


Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną  dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkarpacie.eu w zakładce PROW 2014-2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w Biurze LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.