Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:

1.Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs)
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rewitalizacja budynków zabytkowych użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych i cmentarzy - 200 000,00.

2. Rozwój rynków zbytów (konkurs)
Przedsięwzięcie 2.2.2 Budowa, modernizacja i/lub wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem odnawialnej energii w prowadzeniu działalności gospodarczej  - 50 000,00.

3. Wzmocnienie kapitału społecznego,  w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkurs)
Przedsięwzięcie 3.1.1  Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców LGD - 150 000,00.

4. Wzmocnienie kapitału społecznego,  w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkurs)
Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych - 50 000,00.

1.Projekt Grantowy w zakresie  Rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub  kulturalnej  w ramach przedsięwzięcia
1.1.3  Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej     - 60 000,00.

2. Projekt Grantowy w zakresie  Promowanie obszaru objętego LSR,   w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach przedsięwzięć
1.3.2 Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych
z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła - 80 000,00,
2.2.3 Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej - 63 000,00,
3.3.1 Organizacja konkursów propagujących działania LGD- 15 000,00.                         

Termin składania wniosków:
Od 28.06.2019 roku do 26.07.2019 roku

Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną  dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkarpacie.eu w zakładce PROW 2014-2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w Biurze LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.