STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec,

Przedstawiam Państwu, nową Strategię Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030, przyjętą uchwałą nr XXXIX/285/2022 przez Radę Gminy Niebylec w dniu 27 maja 2022 r.

Z uwagi na to, że poprzednia strategia gminy obowiązywała do 2020 roku postanowiliśmy przystąpić do opracowania nowej. Jest to dokument fakultatywny, jednak jego opracowanie świadczy o prestiżu samorządu i umożliwia wnioskowanie o zewnętrzne dofinansowanie w instytucjach, które go wymagają. Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowano o przystąpieniu do opracowania nowego dokumentu strategicznego gminy, który zdiagnozuje stan istniejący i wytyczy kierunki rozwoju na kolejne lata.

Opracowanie Strategii zostało zlecone Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp z o. o. z Tarnowa w maju ubiegłego roku. Dokument oparto o konsultacje społeczne, opinie i uzgodnienia stosownych instytucji. Należy podkreślić, iż dokument ten uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego, a tym samym jest zgodny z nową ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Strategia Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-20230 koncentruje się głównie na mieszkańcach gminy i ich potrzebach. Stąd wskazane kierunki rozwoju w celu zapewnienia zrównoważonego, trwałego i równomiernego, obejmującego wszystkie sołectwa, rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, służącemu także zapewnieniu komfortu, wysokiej jakości życia oraz dostępu do usług publicznych wszystkim mieszkańcom Gminy. Ponadto opracowana strategia otwiera szerokie perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych z każdego możliwego źródła.

W imieniu samorządu Gminy Niebylec, dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces tworzenia niniejszego dokumentu oraz poczynione uwagi i wniesione propozycje. Myślę, że nowa strategia rozwoju będzie dobrze służyła wszystkim mieszkańcom gminy w perspektywie do roku 2030. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

pdfSTRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030

pdfPrezentacja STRATEGII ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030