18 maja 2015 r. został rozstrzygnięty zamówienie publiczne na zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Niebylec”, którego przedmiotem jest budowa parkingu publicznego na działce nr ewid. 70 w miejscowości Niebylec. Jest to działka pomiędzy cmentarzem parafialnym,a budynkiem wielofunkcyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Budowany obiekt zwiększy z pewnością dostępną ilość miejsc parkingowych jak również rozszerzy przestrzeń handlową podczas tradycyjnego piątkowego dnia targowego w Niebylcu. Spośród 6 ofert do realizacji zadania wybrana został wykonawca Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, który zaproponował wykonanie zadania za cenę 437 296,21 zł.

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

1) zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego rurą dwudzielną; roboty przygotowawcze, w tym:

2) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie,

3) rozebranie podbudowy z kruszywa - 3,9 m2,

4) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 3,9 m2,

5) rozebranie chodników z kostki brukowej - 8,0 m2,

6) rozebranie krawężników betonowych - 32,0 m,

7) rozebranie obrzeży betonowych - 2,0 m,

8) rozebranie umocnienia skarp płytami ażurowymi - 2,5 m2,

9) rozebranie istniejącego muru oporowego; roboty ziemne, w tym:

10) roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie - 513,5 m3,

11) wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład - 479,7 m3,

12) wykonanie nasypów mechaniczne - 513,5 m3; odwodnienie korpusu drogowego, w tym:

13) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 30 cm - 73,9 m,

14) wykonanie przykanalików z rur PCV fi 20 cm - 92,5 m,

15) wykonanie studni rewizyjnych fi 1,25m - 6 szt., 16) wykonanie studzienek ściekowych betonowych fi 50 cm - 5 szt.,

17) wykonanie studzienek ściekowych betonowych fi 50 cm - 6 szt.,

18) odwodnienie liniowe - 34,5 m; podbudowy, w tym:

19) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2313,0 m2,

20) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechaniczne - 93,0 m2 + 107,7 m2,

21) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 93,0 m2 + 107,7 m2,

22) wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy 20 cm - 2220,5 m2,

23) wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy 32 cm - 92,5 m2,

24) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20 cm - 2072,3 m2,

25) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 24 cm -154,4 m2; nawierzchnie, w tym:

26) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P, gr. w-wy 4 cm - 93,0 m2,

27) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy 4 cm - 107,7 m2,

28) frezowanie nawierzchni - 44,3 m2,

29) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C40/50 (szarej i kolorowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - 2034,1 m2 + 157,5 m2,

30) wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego - 59,0 m2; roboty wykończeniowe, w tym: 31) ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów - 843,6 m2,

32) humusowanie z obsianiem skarp, gr. humusu 10 cm - 179,7 m2,

33) umocnienie skarp płytami ażurowymi - 485,8 m2 + 221,0 m2,

34) umocnienie dna rowów i ścieków elementami betonowymi korytkowymi i prefabrykowanymi skarpowymi - 78,5 m + 6,0 m,

35) uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym - 95,3 m2; oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym:

36) oznakowanie poziome jezdni - 35,8 m2,

37) ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (2 szt.) wraz z przymocowaniem tarcz znaków drogowych odblaskowych (4 szt.); elementy ulic, w tym:

38) ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej - krawężnik stojący i na płask - 251,6 m + 100,4 m.