W dniu 30 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Nieby1ec - Zbigniew Korab oraz Skarbnik Gminy - Edward Wolanin podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową Gmina Niebylec otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Nr l 12208 R Niebylec - Jawornik. Całkowity koszt operacji to 777 346,50 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji to 452 000,00 zł.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt Gminy Niebylec znalazł się na 15 pozycji spośród 237 wniosków, które znalazły się na liście rankingowej operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" podddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112208 R Niebylec - Jawornik w km 0+000 - 0+985 w ramach pasa drogowego w celu poprawy jej parametrów. Realizowana inwestycja polegała będzie w głównej mierze na wykonaniu na istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej, wykonaniu w niezbędnych miejscach mijanek, wykonaniu odcinków poszerzenia jezdni w granicach pasa drogowego, rozbiórce istniejącego ronda i budowie nowego skrzyżowania skanalizowanego z drogą podporządkowaną.
Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.

Inwestycja ta wpisuje się w otwarcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 r.