Lato to czas intensywnych remontów dróg gminnych i parkingów. W trakcie realizacji lub w fazie końcowej jest ponad 20 odcinków dróg we wszystkich sołectwach gminy.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Niebylec otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyrzeczenie dotacji w kwocie 280 000 zł. W dniu 24 lipca br.  z rąk Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz promesę na ten cel  otrzymał Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. Dotacja stanowić będzie 80% wartości kosztorysowej zadania, 20% to udział własny samorządy gminy.

W tym momencie jest już ogłoszony przetarg na przebudowę odcinków dróg w Połomi, Baryczce i Gwoźnicy Dolnej. Zadania zostaną zrealizowane jeszcze w roku bieżącym. Naprawa polegać będzie na wyprofilowaniu i wyrównaniu kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie, a następnie na przebudowanych odcinkach zostanie położona nawierzchnia mineralno-bitumiczna.