Niebylec, 2015.12.23

 

PROTOKÓŁ
rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku.

 Otwarty konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy Niebylec w dniu 30 listopada 2015 roku. Ogłoszenie wywieszone było na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy Niebylec www.bip.niebylec.pl.

Otwarty konkurs ofert został przeprowadzony przez komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 158/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia  ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku w składzie:

1) Alicja Dopart – przedstawiciel Wójta - przewodniczący Komisji

2) Halina Strzała – przedstawiciel Wójta  - członek Komisji

3) Jacek Kozdraś – przedstawiciel Wójta – członek Komisji

3) Maria Machoś-Łuczak - przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Przed podjęciem obrad każdy z członków Komisji Konkursowej złożył oświadczenie,  że nie pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotami przystępującymi do w/w otwartego konkursu ofert (oświadczenia w załączeniu).

 Komisja w w/w składzie dokonała w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej otwarcia ofert złożonych w terminie do 22 grudnia 2015 roku. W tym okresie wpłynęła tylko jedna oferta od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie w dniu 17.12.2015. Komisja przystąpiła jej oceny pod względem formalnym.

 Po dokonaniu oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 j.t. ze zm.) i w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Oferent – Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie wnioskowało o realizację usług w kwocie 15,50 zł (słownie: piętnaście złotych 50/100) za 1 godzinę usług.

Wobec braku innych ofert postanowiono przyjąć zaproponowaną przez PKPS cenę w wysokości 15,50 zł. (piętnaście złotych 50/100) za jedną godzinę usług. Wybrana firma ma wieloletnią praktykę w dziedzinie usług opiekuńczych, współpracuje z nami od kilku lat, a przedstawiona kalkulacja kosztów nie budzi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania oraz oceniając pozytywnie możliwość ich realizacji z uwzględnieniem przedstawionej kalkulacji
i kosztów realizacji zadania komisja opiniuje o przyznaniu dotacji w wysokości 40 000 zł.

 

Komisja w składzie:

  1.  Alicja Dopart                                                             
  2.  Halina Strzała                                                           
  3.  Jacek Kozdraś                                                
  4.  Maria Machoś-Łuczak