RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, Niebylec 24, 38-114 Niebylec. (dalej: Ośrodek). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Ośrodek przetwarza moje dane osobowe? Ośrodek przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Ośrodka.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu z siedzibą pod adresem: Niebylec 24, 38-114 Niebylec, w imieniu którego obowiązki administratora wypełnia Dyrektor. Ośrodek odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Ośrodkiem za pomocą poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: 17 277 30 46  lub z Inspektorem ochrony danych
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Mielech.
W jakim celu Ośrodek przetwarza moje dane osobowe? Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek w celu:
prowadzenia spraw z zakresu:
-wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
-umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
-zapobiegania sytuacjom, o których mowa powyżej przez  podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
-organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Ośrodka.
Kto jest odbiorcą moich danych? 1. Ośrodek nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Ośrodek powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
2. Ponadto, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione do tego w ramach mechanizmu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Unii Europejskiej – dot. to wyłącznie osób podejmujących pracę równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich.
3. Analogiczne mechanizmy mogą zostać ustanowione pomiędzy Polską a państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej. W takim przypadku odbiorcami Państwa danych mogą być także instytucje opieki społecznej drugiego umawiającego się państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Państwa dane mogą być przekazane państwu trzeciemu, nawet jeżeli nie jest ono członkiem Unii Europejskiej, na podstawie ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej. Dotyczy to wyłącznie osób, które wykonują pracę równolegle lub kolejno w różnych państwach, w tym także niebędących członkami Unii Europejskiej.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek? Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Ośrodku, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Ośrodek narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne? Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do tej ustawy.
Skąd Ośrodek ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora Ośrodka. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Ośrodek ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Ośrodek z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Ośrodek zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Ośrodka w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
1. Ośrodek rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
- w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
- w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
- w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w pokoju Nr 2 Ośrodka lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Ośrodek żądania Klienta.
5. Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Ośrodek.
6. W imieniu Ośrodka Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
7. Ośrodek nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
8. Właściwym dla Ośrodka organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)