Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym niedziałających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

I. Rodzaj zadania i realizacja:

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec obejmować będzie pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób  starszych, chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. W roku 2020 dla ok. 8 osób, tj. ok. 1920 godzin w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania na 2019 rok:

1. Planowana liczba godzin w 2020 roku – około 1920

2. Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 48 000 zł

3. Planowana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

4. W 2018 r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 40 496,50 zł.   Zrealizowano 2189 godzin usług opiekuńczych.

5. Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2019 r. to kwota:  36 000 zł., ok. 1756  godzin usług.

III. Zasady przyznania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami oraz z załączonym  sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności za ostatni rok obrachunkowy.

2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) a w zakresie ochrony danych osobowych odbiorców usług zostanie zawarta odrębna umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 j.t.) i  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ilości średnio 160 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

1) Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Niebylec, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przyznał usługi decyzją administracyjną.

2) Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

3) Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) Usługi na rzecz osób powinny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną i zakresem czynności opiekunki. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

V. Termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu, 38-114 Niebylec 24 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2020 roku  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  38-114 Niebylec 24.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 19 grudnia 2019 r. od godziny 10:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu.

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6. W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7. W drugiej części konkursu, sprawdzana będzie zawartość ofert, tj.:

a) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c) Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d) Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 poz. 1507 t.j.).

e) Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

f) Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok.

g) Uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego.

8. Komisja dokona oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów:

a) merytoryczna wartość oferty,

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

c) zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy w tym wielkość środków własnych,

d) posiadane co najmniej 5 letniego doświadczenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i przedstawienie dokumentacji, że usługi wykonano w sposób należyty (co najmniej 2 referencje)

e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

9. Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Niebylec.

10.  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Niebylec.

11.  O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku  Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.niebylec.pl .

Uwaga:
Planowana wysokość dotacji na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Niebylec na rok 2020 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Dyrektor GOPS – Alicja Dopart  tel. 17  2773046

Protokół rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2020 roku

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wzór oferty