Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Wartość projektu: 1 212 932,62 zł
Wkład własny Gminy Niebylec: 65 837,46 zł
Wkład UE: 1 030 992,72 zł
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych minimum 610 uczniów i uczennic 9 szkół Gminy Niebylec w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 176 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie 01.07.2018-30.06.2020.

Czytaj więcej: Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20l7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczne szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.
Treść ogłoszenia o konkursie zawarta w załącznikach poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Załącznik do zarządzenia nr 132 /2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996)oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej,

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi,

3) Szkoły Podstawowej w Gwoździance,

4) Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku,

5) Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Załącznik do zarządzenia nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r.

I miejsce w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim uczennicy SP Niebylec

Uczennica klasy III gimnazjum Sylwia Drozd zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym "HERB OJEGO RODU", organizowanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
W sobotę 17 marca 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia laureatom pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych. Otwarta została także wystawa wyróżnionych prac. Wystawę tę można zwiedzać do dnia 13 kwietnia 2018r. w Archiwum Państwowym w Rzeszowie.
Gratulacje należą się również trzem uczennicom naszej szkoły tj. Patrycji Wiśniowskiej z kl. VI, Aleksandrze Bujak z kl. III G oraz Aleksandrze Soboń z klasy III G, których prace zostały także wyróżnione i wyeksponowane na tej wystawie.

Informacja z zsniebylec.webd.pl