W związku z pojawiającymi się na portalach internetowych i w prasie informacji o tym, jakoby Gmina Niebylec przegrała proces o ochronę dóbr osobistych z aktywistą LGBT+ informujemy, że informacje te są nieprawdziwe. Istotnie, 20 października 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie wydano postanowienie sygn. akt I Co 89/20 w którym Sąd Okręgowy uchylił z urzędu własne zarządzenie z dnia 8 października 2020 r. o zwrocie wniosku o zabezpieczenie i oddalił wniosek o zabezpieczenie, czyli usunięcie inkryminowanych treści i uniemożliwienie pozwanemu dalszych tego typu działań. Postępowanie to nie kończy sprawy, a jest jedynie pewnym etapem toczącego się postępowania, zwanym postępowaniem zabezpieczającym, o które wystąpiła Gmina Niebylec.

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wydanego postanowienia stwierdził co następuje

„…Istotą postępowania zabezpieczającego, jako postępowania incydentalnego, nie jest uznanie dochodzonego roszczenia za udowodnione, ale jedynie za uprawdopodobnione, czemu służy dokonana przez Sąd jedynie pobieżna analiza dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego, tzn. bez wgłębiania się w szczegółowe aspekty spornych między stronami kwestii”.

Tak więc podawane na Państwa łamach informacje są nieprawdziwe i nierzetelne.

Załączniki:
Pobierz plik (2020-12_sprostowanie.pdf)Sprostowanie[ ]