Aktualności z Gminy Niebylec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja 2019 r. dotyczące wyborów ławników

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
Termin zgłaszania kandydatów do pełnienia tych funkcji, zgodnie z kalendarzem wyborczym upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.
Według ustaleń Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Rada Gminy Niebylec wybierze 2 ławników, w tym 1 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i 1 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie.
Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Zgodnie z ustawą oraz powołanym wyżej rozporządzeniem, do zgłaszania kandydatów upoważnieni są:
1) prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
2) grupy 50 obywateli stale zamieszkałych na terenie gminy, mających czynne prawo wyborcze.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej „kartą” , która stanowi załącznik do powołanego wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Lista osób poparcia kandydata na ławnika sądowego

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH