Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Niebylec, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1) CIEPIELOWSKI Antoni
Zgłoszony przez KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO
 
2) KORAB Zbigniew
Zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Niebylec.

Pełna treść Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.