Dane o okręgach i obwodach wyborczych wraz ze zbiorczymi informacjami o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Gminy oraz kandydatów na wójta można uzyskać w serwisie prowadzonym przez Państwową Komisję Wyborczą – wybory2018.pkw.gov.pl. W ramach serwisu dostępne są moduły:
- Zbiorcze informacje o obwodach,
- Wybory do Rady Gminy Niebylec,
- Wybory Wójta Gminy Niebylec,
- Wybory do Rady Powiatu Strzyżowskiego,
- Wybory do Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Kalendarz wyborczy

do dnia 27 sierpnia 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r.
zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.
zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.
powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 17 września 2018 r.
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r.
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 1 października 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

do dnia 1 października 2018 r
powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 października 2018 r.
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 8 października 2018 r.
rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do dnia 8 października 2018 r.
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.
składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
głosowanie

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

UCHWAŁA Nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),

Rada Gminy Niebylec uchwala co  następuje

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na 15 okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 4

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.    Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.    Od uchwały niniejszej, wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Czytaj więcej: UCHWAŁA Nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy...