Informacja dla uczestników projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. zakończyliśmy etap zawierania z Państwem – mieszkańcami gminy Niebylec umów uczestnictwa w projekcie. W wielu przypadkach zmianie uległ aktualny stan faktyczny dotyczący poszczególnych gospodarstw domowych w stosunku do danych zawartych w Państwa ankietach uczestnictwa w projekcie, jak i w wynikach przeprowadzonej początkiem 2017 r. weryfikacji technicznej. Odnotowane przez nas różnice dotyczyły w szczególności zmiany ilości osób przebywających obecnie w danym gospodarstwie domowym, czy też zmiany aktualnego zapotrzebowania danego gospodarstwa na energię cieplną i/lub elektryczną. Aby jak najlepiej dopasować poszczególne instalacje do Państwa bieżących potrzeb i uwag, zdecydowaliśmy o potrzebie licznych zmian dotyczących w szczególności przydzielonych Państwu mocy poszczególnych instalacji OZE. Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Niebylec wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 o zgodę na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu, jak również o wydłużenie realizacji projektu do połowy 2019 r. (dokładnie do 28 czerwca 2019 r.). Pozytywne stanowisko pozwoliło nam przystąpić do dalszych działań, tj. opracowania dokumentacji przetargowej i wszczęcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało 14 września br., a składanie ofert wyznaczone jest na 22 października br. Zakładając też, że zaoferowane w przetargu przez wykonawców stawki za montaż poszczególnych instalacji będą mieściły się w naszych możliwościach finansowych, spodziewany termin wpłat II transzy przypadnie na listopad-grudzień br., o czym zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie internetowej oraz telefonicznie.

Przedłużenie terminu zawierania umów i dokonywania wpłat I transzy wkładu własnego w ramach Projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Ze względu na przedłużający się proces zawierania umów w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnych zestawów OZE na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, informujemy, że zakończenie tej fazy Projektu przewidujemy na połowę kwietnia br. Z uwagi na powyższe, jednocześnie przedłużamy termin na dokonanie wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego do dnia 13.04.2018 r.

 Informujemy zarazem, że zakończenie fazy zawierania umów z wszystkimi Uczestnikami Projektu z tzw. listy podstawowej pozwoli nam określić ilość instalacji i ich łączną moc, przydzieloną gospodarstwom domowym na podstawie podpisanych umów. Następnie, ze względu na zgłaszane nam przez niektórych Uczestników Projektu rezygnacje z udziału w Projekcie, rozpoczniemy fazę przydziału powstałych w ramach poszczególnych rodzajów instalacji OZE nadwyżek mocy i zawierania umów z właścicielami nieruchomości z tzw. listy rezerwowej, tj. tych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Projekcie po zakończeniu naboru na listę podstawową. Przypominamy, że instalacje OZE będą przydzielane zainteresowanym z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń na dany typ instalacji, do momentu wyczerpania łącznej puli mocy przewidzianej w Projekcie dla danego typu instalacji.

 Dopiero z chwilą rozdysponowania całkowitej puli mocy wszystkich typów instalacji OZE przewidzianych w Projekcie, potwierdzonego w umowach zawartych z Uczestnikami Projektu zarówno z listy podstawowej, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również z listy rezerwowej, będziemy mogli przystąpić do kolejnej fazy realizacji Projektu, tj. przygotowania i wszczęcia właściwej procedury przetargowej.

Dodatkowy nabór dla zainteresowanych montażem kotła na biomasę

Szanowni Państwo,

Gmina Niebylec ogłasza dodatkowy nabór dla zainteresowanych montażem kotła na biomasę (pellet, ziarna zbóż - owies) w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ze względu na odnotowane rezygnacje z montażu kotła przez część mieszkańców z listy podstawowej, jak i rezerwowej, do przydziału na gospodarstwa z terenu naszej gminy wciąż pozostaje około 10-15 kotłów.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane Mieszkanki i Mieszkańców Gminy Niebylec do zgłaszania się do Urzędu Gminy celem wypełnienia niezbędnej dokumentacji, doboru mocy instalacji i podpisania umowy uczestnictwa w projekcie. Ilość instalacji i moc jest ograniczona, zatem o wejściu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dostępne warianty przewidziane w projekcie:

Kocioł na biomasę – 15 kW

Kocioł na biomasę – 20 kW

Kocioł na biomasę – 25 kW

Kocioł na biomasę – 30 kW

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu pod nr tel. 17 27 73 998 lub osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 14 i 15.

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 5 do 30 marca 2018 r. należy zgłosić się do Urzędu Gminy Niebylec, pok. nr 14 i 15 (II piętro) celem zawarcia umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE na potrzeby gospodarstwa domowego z terenu Gminy Niebylec w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Do podpisania umowy upoważnieni są właściciele/współwłaściciele nieruchomości wskazani w deklaracji udziału w Projekcie oraz osoby, które zostały pisemnie upoważnione przez właścicieli tych nieruchomości.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA UMOWY:

  • dowód osobisty właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości,
  • pełnomocnictwo, jeśli umowa nie będzie podpisywana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a jedynie przez pełnomocnika występującego w ich imieniu,
  • numer działki gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek,
  • oświadczenie o pomocy de minimis – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność rolniczą.

W załączeniu wzory dokumentów.

Osoby, które na etapie składania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oświadczyły, że ich gospodarstwo domowe dotknięte jest problemem ubóstwa energetycznego, proszone są o dostarczenie aktualnych dokumentów to potwierdzających, tj. w szczególności:

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym, lub
2) aktualną decyzję administracyjną przyznającą dodatek mieszkaniowy lub energetyczny, lub
3) aktualną decyzję administracyjną przyznającą pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, lub
4) aktualną decyzję administracyjną przyznająca świadczenie rodzinne.

Wpłata wkładu własnego Uczestnika Projektu została podzielona na dwie transze.

Wpłatę pierwszej transzy, stanowiącej zaliczkę na poczet realizacji umowy należy dokonać w terminie do dnia 30.03.2018 r.

Niedokonanie wpłaty pierwszej transzy w podanym powyżej terminie uznane będzie jako rezygnacja z udziału w Projekcie.

Czytaj więcej: Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z licznymi sugestiami ze strony Uczestników Projektu odnośnie wariantów instalacji solarnych planowanych do wykonania w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, dokonaliśmy zmiany założeń projektowych w powyższym zakresie, jak następuje:
- dla gospodarstw domowych do dwóch osób projektuje się instalację solarną o mocy min. 2,4 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 250 l,
- dla gospodarstw domowych trzy i czteroosobowych projektuje się instalację solarną o mocy min.3,6 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 300 l,
- dla gospodarstw domowych pięcio i sześcioosobowych projektuje się instalację solarną o mocy min. 4,8 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 400 l,
- dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych projektuje się instalację solarną o mocy min. 6,0 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 500 l.

Zestawienie parametrów poszczególnych instalacji wraz z prognozowaną wysokością wkładu własnego w ramach poszczególnych wariantów instalacji solarnych znajduje się w załączonej tabeli. Zwracamy uwagę, że poszczególne parametry proponowanych aktualnie instalacji staraliśmy się dobrać w taki sposób, aby w większym stopniu spełniały one Państwa oczekiwania, a jednocześnie nie wiązały się ze zwiększeniem wyliczonego pierwotnie wkładu własnego Uczestnika Projektu. W związku z powyższym w najbliższych dniach będziemy chcieli skontaktować się z właścicielami nieruchomości, na których przewidziany jest montaż instalacji solarnych celem dopasowania właściwej instalacji według nowego podziału.

Ogłoszenie o spotkaniu ws. instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Niebylec zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek ) o godz. 18:00 na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Niebylcu.

Spotkanie adresowane jest do osób, które złożyły ankiety wstępne i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie na montaż instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.

Tematem spotkania będzie omówienie warunków zawarcia umów
z mieszkańcami, kosztów ponoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. wkładu własnego, terminu ich wpłat oraz wymogów technicznych proponowanych instalacji OZE.

Ze względu na ważność podejmowanych tematów prosi się wszystkich mieszkańców, którzy zdeklarowali uczestnictwo w projekcie o niezawodne przybycie.