Ogłoszenie w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec informuję, że z dniem 15 maja br. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Właściciele budynków mieszkalnych, którzy nie dopełnili w/w obowiązku, proszeni są o niezwłoczne złożenie deklaracji.

W związku z powyższym Urząd Gminy Niebylec w dniach 13, 14 i 15 maja wydłuża godziny pracy i będzie czynny od godz. 7.00 do 19.00.

W przypadku niezłożenia deklaracji opłata za odpady zostanie wymierzona w drodze decyzji administracyjnej.

Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2013"

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z późn. zmianami) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2013.”

Czytaj więcej: Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm. /

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych
dla mieszkańców gminy Niebylec

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na:ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEBYLEC w roku 2013. Usługi obejmować będą pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Czytaj więcej: OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług...