Obwieszczenie - Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

W załączeniu OBWIESZCZENIE z dnia 20.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 1610/1, 1610/2, 1918 obręb 11 Polomia, na terenie gminy Niebylec."

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.bip.niebylec.com.pl/atach/4/470/3133/2015-02-20_obwieszczenie.pdf)Treśc obwieszczenia[OBWIESZCZENIE z dnia 20.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: ]

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późno zm.).

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w...

OBWIESZCZENIE Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późno zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 października 2011 r., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa";
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek...

Ogłoszenie o naborach z małych projektów - C.K. Podkarpacie

Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 I. Termin składania wniosków: od dnia 27.06.2014r do dnia 25.07.2014r. O terminie złożenia wniosku decyduje data dostarczenia do Biura Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Więcej informacji na ckpodkarpacie.pl - Ogłoszenie o naborach z małych projektów

INWENTARYZACJA AZBESTU W GMINIE NIEBYLEC

Informujemy, iż w terminie od 26 maja br. na terenie Gminy Niebylec przeprowadzona zostanie inwentaryzacja azbestu. Inwentaryzację przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy firmy Laboratorium Wiedzy, która oprócz aktualizacji inwentaryzacji wykona także Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec. Dokument ten da możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych.

Prosimy zatem mieszkańców Gminy Niebylec o umożliwienie pracownikom firmy Laboratorium Wiedzy wejścia na posesję i przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu.

Tożsamość inspektorów terenowych można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Gminy pod nr tel. 172773992