Ogłoszenie o naborach z małych projektów - C.K. Podkarpacie

Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 I. Termin składania wniosków: od dnia 27.06.2014r do dnia 25.07.2014r. O terminie złożenia wniosku decyduje data dostarczenia do Biura Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Więcej informacji na ckpodkarpacie.pl - Ogłoszenie o naborach z małych projektów

INWENTARYZACJA AZBESTU W GMINIE NIEBYLEC

Informujemy, iż w terminie od 26 maja br. na terenie Gminy Niebylec przeprowadzona zostanie inwentaryzacja azbestu. Inwentaryzację przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy firmy Laboratorium Wiedzy, która oprócz aktualizacji inwentaryzacji wykona także Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec. Dokument ten da możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych.

Prosimy zatem mieszkańców Gminy Niebylec o umożliwienie pracownikom firmy Laboratorium Wiedzy wejścia na posesję i przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu.

Tożsamość inspektorów terenowych można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Gminy pod nr tel. 172773992

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu  ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia. Okres zatrudnienia: maj 2014 – 31 grudzień 2014 r.

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec położonych w Jaworniku.

W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Niebylec opublikowane zostało ogłoszenie m.in. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec położonych w Jaworniku.

Do sprzedaży został przeznaczony kompleks 8 działek położonych w Jaworniku, oznaczonych numerami 241; 242; 240/4; 237; 238/1; 236; 234/2 i 222 o łącznym obszarze 2,86 ha. Działki te stanowią teren wybudowanego składowiska odpadów, które z uwagi na teren osuwiskowy nie zostało oddane do użytku. Na części tych działek uformowana jest niecka składowiska odpadów wyłożona geomembraną. Na działce nr 242 posadowiony jest budynek administracyjno - socjalny o pow. użytkowej 56,7 m2 oraz metalowy garaż. Na działce nr 241 wybudowana jest waga samochodowa. Działka nr 242 przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Czytaj więcej: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy...

Ogłoszenie w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec informuję, że z dniem 15 maja br. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Właściciele budynków mieszkalnych, którzy nie dopełnili w/w obowiązku, proszeni są o niezwłoczne złożenie deklaracji.

W związku z powyższym Urząd Gminy Niebylec w dniach 13, 14 i 15 maja wydłuża godziny pracy i będzie czynny od godz. 7.00 do 19.00.

W przypadku niezłożenia deklaracji opłata za odpady zostanie wymierzona w drodze decyzji administracyjnej.