Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych - marzec 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100, 44%, nie mniej niż o kwotę 10 zł.
Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.
W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017r.
Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej ( od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) - podwyższa się je z urzędu do kwoty 1.000 zł.
Nie zostaną podwyższone do kwoty 1.000 zł :
- emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników czyli tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,
- emerytury częściowe,
- świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
- emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej tj. 1.000 zł (dotyczy również pobierania jednocześnie dwóch emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
- emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata

Czytaj więcej: Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych - marzec 2017

Komunikat Urzędu Skarbowego w Strzyżowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie w ramach akcji PIT 2017 serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z pomocy pracowników tutejszego Urzędu Skarbowego przy sporządzaniu i wysłaniu drogą elektroniczną zeznania podatkowego (PIT-37) za 2016 r. w godz. 9:00 - 14:00 w następujących dniach:
• 15. marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, 22. marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu oraz 1. kwietnia 2017 r. w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie w godz. od 9:00-13:00 na Dzień otwarty.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Do złożenia zeznania przez Internet należy przygotować następujące dane:
• PESEL i PESEL małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia);
• PESEL dzieci w przypadku korzystania z ulgi na dzieci;
• Wysokość kwot odliczeń przysługujących w ramach ulg za 2016 r. (zsumowane wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga internetowa, darowizny, ulga rodzinna);
• Numer KRS wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego;
• Kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 r.;
a ponadto zsumowane informacje o dochodach osiągniętych w 2016 roku od płatników: PIT-II, PIT-IIA, PIT-40A, PIT-40, PIT-8C.

„II DZIEŃ SENIORA” w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie 14 marca 2017 r. (wtorek) w godz. 8.30 – 15.00
Jeżeli masz informacje PIT-11A/40A z ZUS-u lub KRUS-u za 2016r., chcesz odliczyć 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, przyjdź i skorzystaj z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego przy sporządzeniu i wysłaniu drogą elektroniczną zeznania podatkowego (PIT-37) za 2016r.
Czekamy i serdecznie zapraszamy !!!

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  organizuje  VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.  Od pierwszej edycji Konkursu współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, która zapewnia udział swoich przedstawicieli w pracach komisji konkursowych. Patronat medialny nad Konkursem sprawują: dwutygodnik AGRO SERWIS, Telewizja Interaktywna Agronews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil oraz Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Czytaj więcej: VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne...

Zmiana przepisów w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249) Urząd Gminy Niebylec informuje, iż od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

List Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczeń dotyczących dzieci poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Drodzy Rolnicy,
Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 t. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).
To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.
O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się m.in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl.