Wybory samorządowe 2018

UCHWAŁA Nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),

Rada Gminy Niebylec uchwala co  następuje

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na 15 okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 4

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.    Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.    Od uchwały niniejszej, wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Czytaj więcej: UCHWAŁA Nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy...

UCHWAŁA Nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), art. 12 § 1-3 i §11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uwzględniając wniosek Wójta z dnia 21 marca 2018 r.,

Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Niebylec na 11 stałych obwodów głosowania, ustala się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 4

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.    Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.    Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Czytaj więcej: UCHWAŁA Nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy...